English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Bližšie informácie

Integrovaný systém manažérstva

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

Spoločnosť PEFATOP, s.r.o.  si je v rámci predmetu podnikania vedomá dôležitosti kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež dôležitosti naplnenia a uspokojenia požiadaviek zákazníkov. Preto sa rozhodla pre aktívny prístup zavedením a udržovaním integrovaného systému manažérstva podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Svoj aktívny postoj presadzuje plnením nasledujúcich záväzkov:

  • Maximálne naplniť požiadavky zákazníka.

  • Neustálym zlepšovaním integrovaného systému manažérstva zefektívňovať hlavné procesy a zavádzať nové poznatky tak, aby činnosti spoločnosti boli konkurencie schopné a aby spĺňali legislatívne požiadavky.

  • Pravidelne vyhodnocovať dodávateľov a spolupracovať výhradne s dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť požiadavky spoločnosti.

  • Zachovať korektné vzťahy s okolím a dodržovať etiku v podnikaní.  

  • Medzi zamestnancami zvyšovať povedomie firemnej kultúry.

  • Usilovať o minimalizáciu negatívnych dopadov vlastných činností na životné prostredie predovšetkým znižovaním materiálovej a energetickej náročnosti a tým neustále zlepšovať svoj environmentálny profil.     

  • Preventívne predchádzať havarijným situáciám, znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernej tvorbe odpadov, ktoré môžu v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie.

  • Zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi svojimi zamestnancami.

  • Neustále zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov a posilňovať právnu zodpovednosť organizácie k BOZP.

  • Docieliť väzby „spokojný pracovník = spokojný zákazník“.

PREDSTAVITEĽ VEDENIA
PRE INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA (IMS)

MANAŽÉR IMS
tel.
+421 41 5683411, +421 908 921 940
e-mail: obchod@pefatop.sk
   

CERTIFIKÁTY ISM
(pre zväčšenie kliknite na obrázok)