English Deutsch

    Pefatop s.r.o.    

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Účtovné služby

Úvod

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Ekonomické služby

Obchodné služby

Účtovné služby

Mzdové služby

Daňové služby

Finančné služby

Sprostredkovanie a zabezpečenie

Dopravné služby

Inžinierske služby

Stavebné práce

Zámočnícka výroba

Bližšie informácie

Kto sme? O nás...

Organizačná štruktúra

Kontakt

Zabezpečujeme vedenie a spracovanie  účtovnej evidencie pre podnikateľské subjekty v zmysle zákona o účtovníctve vrátane poradenstva a optimalizácie hospodárskeho výsledku.

Rozsah služieb:
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Online Reporty s účtovnými údajmi podľa potreby klienta v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku,
  • Spätná rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky
  • Spracovanie cestovných príkazov
  • Periodické spracovanie účtovnej uzávierky a pravidelné informácie o stave majetku a záväzkov spoločnosti, o jej hospodárskom výsledku, o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.
  • Účtovná závierka - príprava podkladov pre spracovanie daňového priznania vrátane príloh, inventarizácia účtov pohľadávok a záväzkov, jednotlivých zložiek majetku, zostavenie výkazov v angličtine ( nemčine ), ak to klient požaduje.
  • Výročná správa